YN BOETH O’R WASG!

Cynhelir Eisteddfod Ysgol Brynteg ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9) ym Mhrif Pafiliwn, Porthcawl ar Fawrth 7FED  2019. Dyma gyfle gwych i’n hysgol godi proffil ein diwrnod cenedlaethol a dangos sut rydyn ni’n dathlu ym Mrynteg!

Bydd blynyddoedd 10, 11 a’r 6ed dosbarth yn cael eu dathliadau Eisteddfodol eu hunain, yn ystod yr wythnos, yn yr ysgol.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei ddatgelu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Os oes gan unrhyw gwmnïau neu rieni/gofalwyr ddiddordeb mewn dangos eu cefnogaeth trwy noddi cystadlaethau unigol neu gael hysbyseb yn rhaglen yr Eisteddfod a chefndir y wasg; cysylltwch â Miss C Davies am ragor o fanylion ar: ch.davies2@bryntegcs.bridgend.sch.uk.

HOT OFF THE PRESS!

Brynteg’s School Eisteddfod for Key Stage 3 (Years 7-9) will be held at the Grand Pavilion, Porthcawl on March 7th 2019. This is a fantastic opportunity for our school to raise the profile of our National Day and show how WE celebrate at Brynteg!

Years 10, 11 and the 6th form will have their own Eisteddfod celebrations, throughout the week, at school.

Further information will be revealed in due course.

If any companies or parents/carers are interested in showing their support by sponsoring individual competitions or having an advert in the Eisteddfod Programme and press backgrounds; please contact Miss C Davies for more details at:  ch.davies2@bryntegcs.bridgend.sch.uk.